Aplinkosaugos priemonės

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS RINKAI TIEKIAMŲ PAKUOČIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS PAKUOČIŲ IR PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYME NURODYTIEMS PAKUOČIŲ REIKALAVIMAMS
DEKLARACIJA

1. UAB „Formpakas“ deklaruoja, kad pakuotė žymuo 104-123 atitinka Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytus pakuočių reikalavimus ir, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos standarte LST EN 13427:2006 Pakuotės. Pakuotėms ir pakuočių atliekoms skirtų Europos standartų taikymo reikalavimai:
1.1. gaminant pakuotę paisoma mažiausio pakankamo pakuočių svorio ir tūrio (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos standarte LST EN 13428:2006 Pakuotės. Specialieji sudėties ir gamybos reikalavimai. Prevencija mažinant žaliavų sąnaudas);
1.2. sunkiųjų metalų (švinas, kadmis, gyvsidabris ir šešiavalentis chromas) bendra koncentracija pakuotėje neviršija 100 ppm pakuotės svorio (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos standarte LST 1655:2002 Pakuotės. Pakuotės medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų bei kitų pavojingų medžiagų ir jų išsiskyrimo į aplinką tikrinimo ir matavimo reikalavimai. 1 dalis. Pakuotės medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų tikrinimo ir matavimo reikalavimai);
1.3. cheminių medžiagų arba preparatų kiekis pakuotėje sumažintas iki mažiausio pakankamo kiekio (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos standarte LST CEN/TR 13695-2:2004 Pakuotės. Pakuočių medžiagoje esančių keturių sunkiųjų metalų bei kitų pavojingų medžiagų ir jų išsiskyrimo į aplinką tikrinimo ir matavimo reikalavimai. 2 dalis. Pakuočių medžiagoje esančių pavojingų medžiagų ir jų išsiskyrimo į aplinką tikrinimo ir matavimo reikalavimai);
1.4. įvertinta pakuotės pakartotinio naudojimo galimybė (kaip nustatyta Lietuvos Respublikos standarte LST EN 13429:2007 Pakuotės. Pakartotinis naudojimas (toliau – LST EN13429:2007) ir atsižvelgta į privalomą pakuotės medžiagų tinkamumą perdirbti ar panaudoti bent vienu iš Lietuvos Respublikos standartuose (LST EN 13430:2007 Pakuotės. Atgavimui tinkamų pakuočių, numatomų medžiaginiam grąžinamajam perdirbimui, reikalavimai (toliau – LST EN 13430:2007), LST EN 13431:2007 Pakuotės. Energijos atgavimui tinkamų pakuočių reikalavimai, įskaitant mažiausios apatinės šilumingumo vertės reikalavimus (toliau – LST EN 13431:2007) ir LST EN 13432:2004 Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.